Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
A Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság Alapszabálya

I. Általános rendelkezések


1. §


A Társaság neve (és rövidítése): Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság (MGyAITT);
angolul: Hungarian Society of Paediatric Anaesthesiology and Intensive Care,
németül: Ungarische Gesellschaft für Kinderanästhesiologie und Intensivbehandlung.

2. §


A Társaság működési területe: a Magyar Köztársaság.
A Társaság székhelye: 1146 Budapest, Bethesda u. 3-5.
(Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza).
A Társaság alapítási éve: 1993.
A Társaság pecsétje:
A Társaság emblémája:
A Társaság képviseletére jogosultak: az elnök, a két titkár (önálló aláírással és általános hatáskörrel), valamint a pénztáros (a betétszámla feletti rendelkezés tekintetében, az elnökkel, vagy bármelyik titkárral együttes aláírással).
A betétszámla feletti rendelkezéshez bármelyik képviselő közül kettő együttes aláírása szükséges

3. §


A Társaság jogi személy.
A Társaságnak lehetnek területi szervezetei és szakmai szekciói is. A területi szervezetek és a szakmai szekciók nem önálló jogi személyek, tevékenységüket a Társaság felügyelete és szakmai irányítása alatt fejthetik ki.

A Társaság a gyermekaneszteziológia és intenzív betegellátás tudományággal foglalkozó tagok önkéntes társulásán alapuló, a tudományág területén a szakmai és tudományos munkát koordináló, segítő, érdekfeltáró, érdekvédelmi tevékenységet ellátó, a hazai és nemzetközi egészségügyi kapcsolatok fejlesztését elősegítő társaság.

A Társaság a Magyar Orvosi Társaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESz) tagszervezete, e minőségében együttműködik a MOTESz-szel és részt vesz a MOTESz céljai megvalósításában.

II. A Társaság célja és tevékenysége


4. §


A Társaság célja:
a Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság célja a gyermek­aneszteziológia és intenzív medicina területén felmerülő valamennyi szakmai és szakmapolitikai kérdés (beleértve az érdekfeltárás és érdekvédelem) és tudományos kérdés művelése, figyelemmel kísérése, azoknak szűkebb, vagy tágabb körű megvitatása, valamint a vitás kérdésekben való állásfoglalás.

A Társaság részletesebb célkitűzései:
 1. a műtéti érzéstelenítés, a posztoperatív kezelés és a súlyos gyermekbetegek ellátásának összefogása és egységes irányítása a szakmai színvonal fenntartása és folyamatos emelése érdekében;

 2. az intenzív betegellátás alapelveinek, illetve az új ismereteknek a lehető legszélesebb körben történő megismertetése, az ellátás ma még meglévő területi különbségeinek mielőbbi felszámolása;

 3. a szakterületen dolgozók minden szinten történő képzésének és továbbképzésének elősegítése és támogatása;

 4. a gyermekaneszteziológia és intenzív terápia szakvizsga követelményeinek megállapítása, illetve a szakvizsga lehetőségének megvalósítása;

 5. a szakterületünkön dolgozó aneszteziológus és intenzív terápiás szakasszisztensek és szakápolók munkájának elősegítése és támogatása;

 6. szoros kapcsolattartás a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társasággal, a Magyar Gyermeksebész Társasággal, a Magyar Gyermekorvosok Társaságával, a Magyar Perinatológiai Társasággal és az Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesületével, aktív részvétel egymás rendezvényein;

 7. hazai és nemzetközi tudományos ülések és kongresszusok szervezése;

 8. a nemzetközi aktivitás rendszeressé tétele az Európában már működő hasonló célú társaságok munkájához való csatlakozás útján.


A Társaság tevékenysége során:
 1. támaszkodjon a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság, a Magyar Gyermeksebész Társaság, a Magyar Gyermekorvosok Társasága, a Magyar Perinatológiai Társaság és az Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete munkájára és velük együttműködve törekedjen egységes szakmai koncepciók kidolgozására;

 2. segítse elő a betegellátást és a tudományos szakmai munkát;

 3. segítse elő a társasági tagok tevékenységének fejlesztését, az egészségügy és ezen belül különösen a gyermekaneszteziológia és intenzív betegellátás színvonalának állandó emelését;

 4. különösen támogassa a pályakezdő fiatalokat és a 35 éven aluli (szak)orvosokat;

 5. őrködjön tagjai erkölcsi tekintélye felett és érvényesítse tagjai erkölcsi és anyagi érdekeit a közérdekkel összhangban;

 6. tartson kapcsolatot a Magyar Orvosi Kamarával.

5. §


A Társaság céljai megvalósítása érdekében:
 • tagjai kezdeményezésére, a tagokkal történt egyeztetés után javaslattevő és véleményező tevékenységet fejt ki a szakterületét általánosan és alapvetően érintő döntések, tervek, fejlesztések, koncepciók, jogszabályok és állásfoglalások kidolgozásában, illetve módosításában;

 • a meghozott döntésekre, szabályozásokra vonatkozó tapasztalatait, javaslatait - tagjai összehangolt véleményét figyelembe véve - továbbítja a téma szerint illetékes szervhez;

 • tájékoztatja tagjait a távlati és időszerű fejlesztési célokról, kiemelt szakmai célprogramokról, döntésekről, szabályozásokról, különös tekintettel saját szakterületére;

 • saját szakterületén közreműködik az oktatás- és tudománypolitikával kapcsolatos feladatok megoldásában;

 • összehangolja tagjai tevékenységét;

 • előmozdítja tagjainak szakmai érvényesülését, munkájuk feltételeinek javítását, tevékenyen szorgalmazza társadalmi megbecsülésüket:
  a) pályázatokat ír ki,
  b) személyi javaslatokat tesz állami kitüntetések adományozására,
  c) emlékérmeket és díjakat alapít és adományoz;

 • az interdisciplinaris és intradisciplinaris együttműködés elősegítése érdekében kapcsolatot létesít és együttműködik más nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, társaságokkal,
 • egyesületekkel; segíti, irányítja, összehangolja és ellenőrzi tagjai ilyen irányú tevékenységét;
 • részt vesz hazai és nemzetközi tudományos szakmai szervezetek munkájában és ezekben megbízottai útján képviselteti magát;

 • ellenőrzi, hogy tagjai az e kapcsolatokat érintő jogszabályi és alapszabályi előírásokat megtartják-e;

 • tudományos tapasztalatcserét és szakmai továbbképzést szolgáló nemzetközi, valamint nemzetközi részvételű hazai kongresszusokat, konferenciákat szervez;

 • a tudományos tapasztalatcsere és a szakmai továbbképzés érdekében hazai kongresszusokat, konferenciákat, vitákat és egyéb rendezvényeket szervez;

 • anyagi lehetőségeinek határain belül mindent megtesz tagjai külföldi kongresszusokon és más szakmai rendezvényeken való részvételének előmozdítására;

 • felkérésre, illetve saját kezdeményezésre szakvéleményeket és tanulmányokat dolgoz ki, szerződéses megbízásokat vállal, ebben a minőségben gyógyszerek (infúziók) vizsgálatában és azok véleményezésében vesz részt;

 • a társasági célok megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat.

6. §


A Társaság működésének, a feladatok ellátásának feltételeit, a tagok segítését, a velük való kapcsolattartást a Társaság biztosítja.


III. A Társaság tagjai, tevékenységük, jogaik és kötelezettségeik


7. §


1. A Társaság tagjai lehetnek:

a) rendes tagok,
b) tiszteletbeli tagok,
c) pártoló tagok.

2. Rendes tag lehet az a nagykorú magyar, vagy külföldi állampolgár, aki a Társaság tudományágának gyakorlati alkalmazója, aki kötelezi magát arra, hogy tevékenységét a Társaság Alapszabályában foglalt elvek szerint folytatja, felvételét belépési nyilatkozatban kéri, és akit a Társaság vezetősége a tagok sorába felvesz. A Társaság rendes tagjai jogaikat személyesen gyakorolják. A rendes tagokat egyenlő jogok illetik meg.

A rendes tag joga, hogy:

- a Társaság közgyűlésén tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal részt vegyen;
tisztségviselőt választhat és tisztségre választható, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától;
- részt vegyen a Társaság szervezeti, szakmai és tudományos életében, az állásfoglalások és határozatok kialakításában és végrehajtásában, illetve a Társaság egyéb tevékenységében;
- részt vegyen kongresszusokon, konferenciákon, vitákon és más szakmai és tudományos rendezvényeken, ezeken előadást tartson, véleményét elmondja;
- a Társaság vezető szervei által meghatározott feltételek szerint igénybe vegye a Társaság szolgáltatásait, anyagi eszközeit, felszereléseit, berendezéseit
- a nemzetközi szervezetekben, vagy más, nemzeti társaságokban vagy egyesületekben létesített tagságához, tisztségviseléséhez, illetve az e szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel való kapcsolattartáshoz,
- a külföldi tudományos konferenciákra, kongresszusokra, szakmai tanulmányutakra való kiküldetéséhez,
- kezdeményezései, javaslatai megvalósításához,
- egyéb, a Társaság működését segítő, a tudományág fejlődését szolgáló tevékenységéhez
a szolgáltatás jellegétől függően ingyenesen, kedvezményesen, vagy térítés ellenében;
- a Társaság titkárai útján tájékoztatást nyerjen a Társaság bármely területén folyó munkáról és eseményről;
- javaslatot tegyen a Társaság vezető testületeinek a kiemelkedő munkát végző tagok társasági emlékéremmel való kitüntetésére, jutalmazására, állami kitüntetésre való felterjesztésére;
- meghatározott feladatok elvégzésére a Társasággal határozott vagy határozatlan időtartamú munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt (megbízást) létesítsen;
- a Társaság testületeinek és tisztségviselőinek hibás döntései, határozatai, téves állásfoglalásai ellen szavát felemelje, a törvénysértő határozatot a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadja.

A rendes tag kötelezettsége, hogy:
- a Társaság Alapszabályának megfelelően tevékenykedjen, az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek eleget tegyen;
- a Társaság testületeinek döntéseit és határozatait végrehajtsa;
- a társasági tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tudása szerint végrehajtsa;
- a Társaság vezető testületeinek felkérésére társasági tevékenységéről beszámoljon;
- a tudomány mindenkori állása szerint és a reális lehetőségek figyelembe vételével a szakmai kérdések vonatkozásában véleményt alkosson;
- a Társaság anyagi (vagyoni) alapjának megteremtésében és annak gyarapításában a Társaság közgyűlése által meghatározott módon és mértékben közreműködjön;
- mind az aktív, mind a nyugdíjas rendes tag a részére megállapított tagsági díjat minden évben május 31-éig befizesse.

3. Tiszteletbeli tag lehet az a nagykorú magyar, vagy külföldi állampolgár, aki a Társasággal kapcsolatosan korábban kiemelkedő érdemeket szerzett és / vagy a szakmai, társadalmi, gazdasági, vagy a közélet különböző területein kialakult széleskörű tapasztalatait a Társaság munkájában hasznosítani tudja. A tiszteletbeli tagot a Társaság elnökségének javaslatára a vezetőség választja.

A tiszteletbeli tag joga, hogy:
- a Társaság közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen;
- részt vegyen a Társaság által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, vitákon és más szakmai és tudományos rendezvényeken, ezeken előadást tartson, véleményét elmondja;
- a Társaság főtitkára útján folyamatos tájékoztatást nyerjen a Társaság területén folyó lényegi munkáról és eseményekről.

A tiszteletbeli tag kötelezettsége, hogy:
- a Társaság Alapszabályában megfogalmazott elvek szerint tevékenykedjen;
- a társasági tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tudása szerint végrehajtsa.

4. Pártoló tagok lehetnek olyan nagykorú magyar, vagy külföldi állampolgárok, illetve jogi személyek akik végzettségük, vagy más ok miatt rendes tag nem lehetnének, de a Társaság működéséhez anyagi, szakmai, elvi, erkölcsi vagy egyéb támogatást tudnak és kívánnak nyújtani. A pártoló tagságot az elnökség javaslatára a vezetőség hagyja jóvá. A természetes személy pártoló tagok jogaikat személyesen, a jogi személyek képviselőjük útján gyakorolják.

A pártoló tag joga, hogy:
- a Társaság közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen;
- részt vegyen a Társaság kongresszusain, konferenciáin, vitáin és más szakmai és tudományos rendezvényein, ezeken véleményét elmondja;
- meghatározza, hogy az általa nyújtott rendszeres támogatást a Társaság milyen célra használja fel;
- a Társaság titkárai útján tájékoztatást nyerjen a Társaság azon területein folyó munkáról és tevékenységről, amelynek elősegítéséhez a támogatást nyújtja.

A pártoló tag kötelezettsége, hogy a Társasággal szemben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítse.

8. §


(1) A rendes tag tagsági viszonya megszűnik:

a) a tag halálával;
b) a Társaság megszűnésével;
c) kilépéssel:
a tag kilépési szándékát az elnöknek vagy a titkároknak írásban tartozik bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételével megszűnik. A tagsági viszony megszűnéséről a Társaság rendes tag felvételére feljogosított szervét (a vezetőséget) tájékoztatni kell;
d) kizárással:
ki kell zárni a rendes tagok sorából azt a személyt, aki(t):
- a Társasággal szemben fennálló kötelezettségeinek önhibájából nem tesz eleget;
- szándékos bűncselekmény elkövetéséért jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek;
- a társasági tagságra érdemtelenné vált, társadalmi helyzetéhez méltatlan magatartás tanúsítása miatt;
e) a tagsági díj befizetésének önhibájából történő elmulasztásával automatikusan a tárgyév végén.

(2) A tiszteletbeli tag tagsági viszonya megszűnik:

a) a tag halálával;
b) a Társaság megszűnésével;
c)a tiszteletbeli tag részéről történő lemondással:
a tiszteletbeli tagságról történő lemondást a tag az elnöknek vagy a titkárok valamelyikének írásban tartozik bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételével megszűnik. A tagsági viszony megszűnéséről a Társaság tiszteletbeli tag választására feljogosított szervét (a vezetőséget) tájékoztatni kell;
d) kizárással:
ki kell zárni a tiszteletbeli tagok sorából azt a személyt, aki(t):
- a Társasággal szemben önként vállalt kötelezettségeinek önhibájából nem tesz eleget;
- szándékos bűncselekmény elkövetéséért jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek;
- a tiszteletbeli tagságra érdemtelenné vált, társadalmi helyzetéhez méltatlan magatartás tanúsítása miatt.

(3) A természetes személy pártoló tag tagsági viszonya megszűnik:
a) a tag halálával;
b) a Társaság megszűnésével;
c) a pártoló tagsági viszonynak a tag részéről történő felmondásával:
a természetes személy pártoló tag a tagságának felmondását a Társaság elnökének vagy titkárai valamelyikének írásban tartozik bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételét követő hónap utolsó napján szűnik meg. A tagsági viszony megszűnéséről a Társaság pártoló tagság jóváhagyására feljogosított szervét (a vezetőséget) tájékoztatni kell;
d) kizárással:
ki kell zárni a pártoló tagok sorából azt a személyt, aki(t):
- a Társasággal szemben fennálló, önként vállalt kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget;
- szándékos bűncselekmény elkövetéséért jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek;
- a pártoló tagságra érdemtelenné vált, társadalmi helyzetéhez méltatlan magatartás tanúsítása miatt.

(4) A jogi személy pártoló tag tagsági viszonya megszűnik:
a) a jogi személy megszűnésével;
b) a Társaság megszűnésével;
c) a pártoló tagsági viszonynak a jogi személy részéről történő felmondásával:
a jogi személy pártoló tag a tagságának felmondását a Társaság elnökének vagy valamelyik titkárának írásban tartozik bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételét követő hónap utolsó napján szűnik meg. A tagsági viszony megszűnéséről a Társaság pártoló tagság jóváhagyására feljogosított szervét (a vezetőséget) tájékoztatni kell;
d) kizárással:
ki kell zárni a jogi személyt a pártoló tagok közül, ha a Társasággal szemben fennálló, önként vállalt kötelezettségeit önhibájából nem teljesíti.


IV. A Társaság vezető szervei és bizottságai


9. §


A Társaság vezető szervei:
(1) a közgyűlés,
(2) a vezetőség,
(3) az elnökség.
A Társaság bizottságai:
- oktatási és továbbképzési (eseti ) bizottság,
- tudományos (eseti) bizottság,
- érdekvédelmi és etikai (eseti) bizottság,
- ellenőrző (számvizsgáló) (állandó) bizottság.


V. A közgyűlés


10. §


A Társaság legfőbb testületi vezető szerve a közgyűlés, amely minden, a Társaságot érintő kérdésben döntési hatáskörrel rendelkezik. A közgyűlés a tagok összességéből áll.

11. §


A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe az alábbiak tartoznak:

- Megállapítja, illetve módosítja a Társaság Alapszabályát.
- Megszünteti a Társaságot, ha a feloszlást, vagy a más társasággal vagy egyesülettel történő egyesülést a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja.
- Dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal, valamint azokban, amelyekben a döntés jogát magának tartja fenn.
- A vezetőség és az állandó bizottságok beszámolója alapján megvitatja a Társaság munkáját, meghatározza a Társaság legfontosabb feladatait a következő időszakra és dönt az általa választott testületek, tisztségviselők felmentésének kérdésében.
- Megállapítja az aktív és a nyugdíjas rendes tagok által a Társaságnak fizetendő tagdíj mértékét.
- Megválasztja négy évre szólóan a vezetőség 15 tagját és az ellenőrző (számvizsgáló) bizottság vezetőjét.
- A közgyűlés egyéb hatáskörei (amelyeket az Alapszabály a vezetőségre átruházhat):
 • Megállapítja a Társaság éves költségvetését.

 • Elfogadja a képviselő és ügyintéző szervek éves beszámolóját. A beszámoló részét képezi a Társaság éves pénzügyi beszámoló jelentése is.

 • Dönthet szekciók és területi szervezetek létrehozásának kérdésében.

 • Elfogadja, illetve módosítja a Társaság állandó bizottságainak működési szabályzatát.

 • Az elnökség javaslatára dönthet tiszteletbeli elnök megválasztásáról.

12. §


A közgyűlés indokolt esetben az általa megválasztott bármely testületet, bizottságot, illetve tisztségviselőt visszahívhatja.
A Társaság választott szervei a közgyűlésnek felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

13. §


Közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként kell összehívni. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével kívánja.
A közgyűlést a vezetőség hívja össze.

14. §


A közgyűlés helyét, idejét, valamint a javasolt tárgysorozatot az elnök állapítja meg, és azt a titkárok legalább 15 nappal a kitűzött időpont előtt közlik a tagokkal.

15. §


Határozatképes a közgyűlés, ha azon a szavazásra jogosultaknak több, mint fele jelen van.
A szavazás rendje:

(1) a) Szavazati joga csak a rendes tagoknak van.
b) A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A közgyűlés bármely tag javaslatára elhatározhatja a titkos szavazást.
c) A vezetőség 15 tagját (13 orvost és 2 szakdolgozót) a közgyűlés többes jelölés alapján, titkos szavazással választja.
(2) Az Alapszabály módosításához, tag kizárásához, a Társaság más társasággal vagy egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondásához a jelenlévő szavazásra jogosultak kétharmadának egyetértő szavazata szükséges.

16. §


Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlés nem határozatképes, a legkésőbb 30 napon belül ugyan­ezen tárgysorozattal összehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

17. §


A közgyűlésen csak a tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok és a vezetőség által meghívottak vehetnek részt. A meghívott vendéget a közgyűlésen tanácskozási jog illeti meg.

18. §


A közgyűlés nyílt. Az elnök a közérdek, vagy valamely társasági tag jogos magánérdeke védelme céljából elrendelheti a nyilvánosság kizárását.


VI. Választás


19. §


A közgyűlés által kijelölt jelölő bizottság javaslatot tesz a közgyűlésnek a vezetőségi tagok és az ellenőrző (számvizsgáló) bizottság vezetője személyére vonatkozóan.
A közgyűlés egyéni javaslat, majd nyílt szavazás alapján a jelöltek szavazólapra való felvételét töröltetheti, ill. más személyek felvételét is elrendelheti.
A szavazás titkosan történik úgy, hogy minden szavazati joggal rendelkező tag a jelöltekből tetszés szerinti számban jogosult törlésre és helyettük új nevek felírására.
Csak az a szavazat érvényes, amelyen 15 vezetőségi tag (13 orvos és 2 szakdolgozó) és 1 fő ellenőrző (számvizsgáló) bizottsági vezető jelölt neve marad áthúzás nélkül.
Megválasztottnak tekintendő az a 15, illetve 1 személy, akinek abszolút értelemben a legtöbb szavazata van.
A tisztségviselőket a vezetőségből a vezetőség első ülésén maga a vezetőség választja meg.
A tisztségviselők megbízatása 4 év után lejár.


VII. A vezetőség


20. §


Két közgyűlés közötti időszakban a közgyűlés hatáskörét - a kizárólagos hatáskörök kivételével - a vezetőség gyakorolja.
A vezetőség 15 tagból (13 orvosból és 2 szakdolgozóból) áll.
A vezetőségi üléseken a tiszteletbeli elnököt és az ellenőrző (számvizsgáló) bizottság vezetőjét állandó meghívottként tanácskozási jog illeti meg.

21. §


A vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak:

- Határozatot hozhat - a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével - a Társaság egészét érintő bármely kérdésben, intézkedik és állást foglal a hatáskörébe utalt ügyekben.
- Figyelemmel kíséri a Társaság alapszabályszerű működését és munkáját, továbbá a Társaság tisztségviselőinek tevékenységét.
- Végrehajtja a közgyűlés határozatait, illetve gondoskodik azok végrehajtásáról.
- Megvitatja és jóváhagyja a közgyűlési előterjesztéseket.
- Irányítja a Társaság gazdálkodását, nemzetközi és sajtómunkáját.
- Állást foglal társasági emlékérmek és díjak alapításában.
- A különleges társasági feladatok és elvi jelentőségű kérdések megoldása céljából a szükséghez mérten bizottságokat alakíthat.
- Megvitatja az országos jelentőségű tudományos koncepciókat és fejlesztési előrejelzéseket, kialakítja a Társaság szakterületével kapcsolatos javaslatait.
- Javaslatot tesz állami kitüntetések adományozására.
- Dönt társasági lap kiadásáról.
- Jóváhagyja a Társaság éves utaztatási tervét.

22. §


(1) A vezetőség szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal tart ülést. Az ülés összehívásáról a Társaság elnöksége gondoskodik. A meghívót és a napirenden szereplő előterjesztéseket legalább 15 nappal a kitűzött időpont előtt meg kell küldeni a vezetőség tagjai részére.
(2) A vezetőség ülésére esetenként - a napirendnek megfelelően - meg kell hívni tanácskozási joggal a napirendben érdekelt tago(ka)t, illetve más érdekelt szervek, szervezetek képviselőit.

23. §


(1) A vezetőség akkor határozatképes, ha ülésén a szavazati joggal rendelkezőknek több, mint fele jelen van.
(2) A vezetőség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(3) A vezetőség bármely tagjának javaslatára a vezetőség elhatározhatja a titkos szavazást.
(4) A határozatképesség hiánya miatt a legkésőbb 14 napon belül - azonos napirenddel - megismételt vezetőségi ülés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

24. §


(1) Rendkívüli vezetőségi ülés összehívását bármely vezetőségi tag indítványozhatja. A rendkívüli vezetőségi ülést a vezetőségi tagok legalább 1/3-ának együttes kérésére össze kell hívni.
(2) A rendkívüli vezetőségi ülés összehívására irányuló indítványban a javasolt tárgysorozatot is meg kell jelölni.
(3) A rendkívüli vezetőségi ülést az indítványozástól számított 15 napon belül meg kell tartani.
(4) A rendes vezetőségi ülésre vonatkozó szabályokat a rendkívüli vezetőségi ülésre is értelemszerűen alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a meghívót és a napirenden szereplő előterjesztéseket csak 5 nappal a kitűzött időpont előtt kell megküldeni a vezetőség tagjai részére.


VIII. Az elnökség


25. §


(1) A Társaság 5 tagú elnöksége a vezetőség által választott tisztségviselőkből (1 elnök, 2 titkár, 1 pénztáros, 1 FEAPA-képviselő) áll.
(2) Az elnökségi üléseken a tiszteletbeli elnököt és az ellenőrző (számvizsgáló) bizottság vezetőjét állandó meghívottként tanácskozási jog illeti meg.
(3) Az elnökség irányítja és összehangolja a Társaság gyakorlati munkáját.

26. §


Az elnökség kizárólagos hatáskörei:

- Az elnökség dönt a vezetőség két ülése közötti időszakban - a vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével - a vezetőség hatáskörébe tartozó kérdésekben.
- Döntéseiről a vezetőség legközelebbi ülésén beszámolni köteles.
- Engedélyezi külföldi szakemberek társasági költségen történő meghívását.
- A Társaság céljainak megvalósítása érdekében meghatározott feladatokra munkabizottságokat hozhat létre.
- A munkabizottságok tagjait és vezetőit az elnökség bízza meg, és azok az elnökségnek tartoznak felelősséggel.
- Dönt a hatáskörébe tartozó fegyelmi eljárás elrendéséről.
- Elfogadja a Társaság féléves munkatervét.
- Sürgős esetben dönt az utaztatási tervben nem szereplő egyes külföldi kiküldetésekről, kiutazásokról, a kiutazások támogatásáról, a Társaság költségvetésében e célra előirányzott keret mértékéig.

Az elnökség egyéb hatáskörei:
- Irányítja, segíti és biztosítja a testületi határozatok végrehajtását, felügyeli azok ügyintézését.
- Előkészíti a közgyűlést és a vezetőségi üléseket, elkészíti a vezetőség beszámolóját.
- Előterjesztést tesz a társasági emlékéremmel, díjjal való kitüntetésre.
- Javaslatot tesz a közgyűlésnek tiszteletbeli elnök választására.
- Koordinálja a Társaság által rendezett nemzetközi, nemzetközi részvételű és hazai rendezvények előkészítését és szervezését.

27. §


Az elnökség rendszeresen beszámol működéséről a vezetőségnek, annak felelősséggel tartozik.

28. §


(1) Az elnökség szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal ülésezik.
(2) Az elnökség határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagok közül legalább 4 fő jelen van.
(3) Határozatképtelenség esetén legkésőbb 14 napon belül ismételten össze kell hívni az elnökséget. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott elnökségi ülés is csak akkor határozatképes, ha azon az elnökség tagjai közül legalább 4 fő jelen van.


IX. Ellenőrző (számvizsgáló) Bizottság


29. §


Az ellenőrző (számvizsgáló) bizottság a közgyűlés által válaszott vezetőből és 2 tagból áll. Kizárólag a közgyűlésnek van alárendelve, csak ennek tartozik felelősséggel.
A bizottság működési szabályzata szerint működik, ellenőrzésének tárgya a Társaság Alapszabály szerinti működése, így különösen a rendelkezésre álló eszközöknek az Alapszabályban meghatározott célokra történő felhasználása. A bizottság ellenőrzi a Társaság gazdálkodását, továbbá az ügyvitelre, az ügyintézésre és a nyilvántartásokra vonatkozó előírások betartását.
A bizottság tájékoztatja megállapításairól a Társaság vezető szerveit és beszámol a közgyűlésnek.
A bizottság szükség szerint szaktanácsadókat, eseti szakértőket vagy társasági tagokat is bevonhat munkájába.
A bizottság vezetőjét és tagjait a Társaság hatáskörében intézkedési jog nem illeti meg, de a megállapításaik nyomán intézkedésre felkért tisztségviselő (tag, alkalmazott) erre 8 napon belül válaszolni köteles.
A bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Határozatképes, ha ülésén a vezető és legalább egy bizottsági tag jelen van. Amennyiben a bizottsági ülés nem határozatképes, az ülést legkésőbb14 napon belül ismételten össze kell hívni.
Az ismételten összehívott ülések határozatképességéhez is a vezető és legalább egy tag jelenléte szükséges.
A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülésekről emlékeztető készül, amelyet a vezető ír alá.


X. Egyéb eseti bizottságok


30. §


OKTATÁSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI BIZOTTSÁG

(1) Az oktatási és továbbképzési bizottság a vezetőség által választott vezetőből és 2 tagból áll.
(2) A bizottság feladata az orvosi, szakasszisztensi és szakápolói oktatás, valamint továbbképzés kérdéseivel való foglalkozás, az e területet érintő kérdésekben történő állásfoglalás és segítségnyújtás.

31. §


TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

(1) A tudományos bizottság a vezetőség által választott vezetőből és 2 tagból áll.
(2) A bizottság feladata a tudományos munkával kapcsolatos irányító, ellenőrző és koordináló munka. Feladata továbbá a tudományos rendezvények támogatása, az időpontok koordinálása.

32. §


ÉRDEKVÉDELMI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁG

(1) Az érdekvédelmi és etikai bizottság a vezetőség által választott vezetőből és 2 tagból áll.
(2) A bizottság feladata:

a gyermekaneszteziológusokat és intenzív terapeutákat foglalkoztató, az érdekvédelem hatáskörébe tartozó, megoldandó feladatok összegyűjtése;
a Társaság munkája során felmerülő etikai problémák megoldásában való aktív közreműködés;
a szükségesnek ítélt feladatok kidolgozása;
ezen feladatoknak jóváhagyás céljából a Társaság vezetősége elé terjesztése és jóváhagyatása;
a Társaság állami, vagy más, érdekvédelmi szervekben dolgozó tagjaival együttműködve a jóváhagyott cselekvési terv végrehajtása és végrehajtatása.


XI. A társaság vezető tisztségviselőinek hatásköre


33. §


(1) A Társaság elnökének hatásköre:
a.) képviseli a Társaságot a hatóságok és más állami és társadalmi szervek, valamint a nemzetközi szervezetek előtt, önálló aláírással;
b.) vezeti a közgyűlést, a vezetőség és az elnökség tanácskozásait;
c.) dönt és intézkedik az elnökség két ülése közötti időszakban - a titkárokkal egyetértésben - az elnökség hatáskörébe tartozó, de halaszthatatlan döntést és/vagy intézkedést igénylő ügyekben, kivéve az elnökség kizárólagos hatásköreit érintő kérdéseket;

(Egyetértés hiányában az elnökség dönt. Az elnök döntéseiért felelősséggel tartozik, és azokról az elnökség legközelebbi ülésén beszámolni köteles.)

d.) őrködik a hatályos jogszabályok, különösen a Társaságra vonatkozó rendelkezések és a Társaság Alapszabályának szigorú betartása felett;
e.) ellenőrzi a vezető szervek határozatainak végrehajtását;
f.) ellenőrzi a tisztségviselők működését.

(2) Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökség által megbízott egyik titkár, azok akadályoztatása esetén a pénztáros helyettesíti.

(3)A titkárok hatásköre:
- a Társaság vezető szerveinek ülései között e testületek határozatainak megfelelően folyamatosan intézik a Társaság ügyeit;
- a 33. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ügyekben az elnökkel egyetértésben döntenek és/vagy intézkednek;
(Egyetértés hiányában az adott ügyben az elnökség dönt.)
- előkészítik a vezető szervek üléseit, biztosítják működésüket és gondoskodnak a határozatok végrehajtásáról;
- tájékoztatják a tagokat a Társaság munkájáról;
- felügyelik, irányítják és ellenőrzik az adminisztráció dolgozóit;
- képviselik a Társaságot a hatóságok és más, állami és társadalmi szervek, valamint a nemzetközi szervezetek előtt, önálló aláírással.

(4) A pénztáros hatásköre:
- a Társaság pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerint kezeli a pénztárat, gondoskodik a bevételek és a kiadások teljesítéséről, a pénzkészlet előírás szerinti elhelyezéséről és vezeti a naplófőkönyvet;
- az elnök és a titkárok akadályoztatása esetén elnökségi megbízás alapján képviseli a Társaságot a hatóságok és más, állami és társadalmi szervek, valamint a nemzetközi szervezetek előtt;
- képviseleti jog illeti meg továbbá a betétszámla feletti rendelkezés tekintetében.

(5)A FEAPA-képviselő hatásköre:
- kapcsolatot tart az Európai Gyermekaneszteziológiai Társaságok Szövetségével (Federation of European Associations of Paediatric Anaesthesia, FEAPA), a Társaság képviseletében részt vesz annak rendezvényein,
- rendszeresen tájékoztatja a Társaság vezetőségét a FEAPA híreiről és a nemzetközi szakmai élet eseményeiről,
- szorgalmazza és elősegíti a Társaság tagjainak részvételét nemzetközi rendezvényeken és külföldi tanulmányutakon.
- Az ellenőr a pénzkezelési szabályzatban meghatározott módon évente kétszer ellenőrzi a pénztáros működését.
- A Társaságot a hatóságok és más, belföldi, illetve külföldi szervezetek előtt az elnök, akadályoztatása esetén a titkárok, illetve megbízottjuk képviseli.


XII. A társaság gazdálkodása


34. §


(1) A Társaság vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból és hozzájárulásaiból képződik.
(2) A Társaság tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj fizetésén túl - a Társaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
(3) A Társaság költségvetését az elnökség terjeszti a közgyűlés elé.
(4) Az éves költségvetési tervben jóváhagyott összegek rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért, valamint a Társaság ingó és ingatlan vagyonának kezeléséért az elnökség a felelős.
(5) A Társaság gazdálkodó tevékenységét az érvényes és vonatkozó rendelkezések szerint végzi.


XIII. A társaság törvényességi felügyelete


35. §


(1) A Társaság működése felett az ügyészség a reá nézve irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.
(2) Ha a Társaság működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a területileg illetékes bírósághoz fordulhat.
(3) A bíróság az 1989. évi II. törvény ("törvény az egyesülési jogról") 16. § (2) bekezdés a)-e) pontja szerint biztosítja a Társaság jogszerű működését.


XIV. A társaság hatósági ellenőrzése


36. §


Ha a Társaság olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételhez köt, vagy másként szabályoz, e tevékenység felett a tevékenység szerint hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.


XV. A társaság megszűnése


37. §


A Társaság megszűnik feloszlással, más társasággal vagy egyesülettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával.


XVI. Hatálybalépés


38. §


Az eredeti Alapszabályt a Társaság 1993. május 21-ei, alakuló közgyűlése fogadta el. Az Alapszabály a Társaság bírósági bejegyzése napján lép hatályba.
Budapest, 1993. május 21.

dr. Bíró Éva, elnök
dr. Zala Ilona, titkár
dr. Praefort László, titkár

39. §


Jelen módosított Alapszabályt a Társaság 2001. október 5-i közgyűlése fogadta el. Az Alapszabály a módosítás bírósági bejegyzése napján lép hatályba.
Szeged, 2001. október 5.

dr. Tekulics Péter, elnök
dr. Újhelyi Enikő, titkár
dr. Praefort László, titkár

40. §


Jelen - újból módosított - Alapszabályt a Társaság 2006. április 21-ei közgyűlése fogadta el. Az Alapszabály a módosítás bírósági bejegyzése napján lép hatályba.
Visegrád, 2006. április 21.

dr. Velkey György, elnök
dr. Újhelyi Enikő, titkár
dr. Praefort László, titkár
december
 • H
 • K
 • S
 • C
 • P
 • S
 • V
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31